A

Alveoler = små luftfyllda blåsor innuti lungorna

B

Berättigandevillkor=
BiPAP-behandling = En behandling som genomförs på patienter med andnöd. Ett inandningsstöd levereras till patienten, vilken underlättar andningsarbetet.
Bronker = mindre luftrörsförgreningar

C

Cytokrom = en röd-brunfärgad protein
Cytokromoxidassystem = ett enzym som förändrar förhållandena för oxidation av cytokrom c med luftens syre. 

F

FEV1 = Den luftvolym som patienten andas ut under första sekunden. FEV1 står för "Forced Expiratory Volume 1 sec". (skjuksköterska)

H

Huvudbronker = luftrörens huvudförgreningar

K

Kronisk = någonting som är permanent, obotligt.

L

Lilla kretsloppet = hjärtat pumpar blodet som kommer från kroppen till lungorna för syresättning. Lungorna pumpar sedan tillbaka det syresatta blodet till hjärtat som sedan för det vidare ut till resten av kroppen. http://www.1177.se/Tema/Kroppen/Cirkulation-och-andning/Hjarta-och-blodomlopp/

M

MAS (Movimiento al Socialismo) = Rörelsen för socialism
Multikausal = medicinsk term som anger att något har många eller flera orsaker.
Mångnationell lagstiftande församling = den tidigare kongressen i Bolivia.

P

Paliativt stadium =hälsan är extremt dålig och man får infektion på infektion (skjutsköterska)
Parlamentarisk demokrati = Med parlamentarisk demokrati menas att regeringen måste ha stöd av riksdagen för att få behålla makten. Riksdagen kan, om de inte stödjer regeringen, skicka en misstroendevotum mot regeringen som genom detta tvingas avgå. Detta kallas för parlamentarism. http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____1514.aspx
Prefekt = Guvernör (Landguiden, 2011)